rekrutacja 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 48/22

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) oraz art. 45 ust. 1 i 6, art. 139 ust. 1, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału klasy VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                         Krzysztof Soska

Załącznik: Zarządzenie nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin

nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/

Załącznik